چگونه ارائه دهیم

 

صفحات 210- 211 - 212- 213

عنوان تیتر هم چنین می تواند به انواع ورژن اشاره کند. این مقدار طول و نوع ساختار مخصوص از EPC است.

E60 CBD 509.           1A5C32.          6D9B113           .01

 

E60CBD509

1CA32

6D1139

01

6

24 بیت

28 بیت

8 بیت

شماره سریال اقلام

شناسه محصول

شناسه کارخانه صنعتی

نوع EPC

 شکل 7.1 - کد محصول الکترونیکی

 مدیر EPC شرکتهای وابسته به EPC را شناسایی می کند. او می تواند بگوید چه کسی مسئول برای چیدمان مخصوص از شماره های EPC است. EPC جهانی شماره مدیریت عمومی را بر موجودیت تخصیص می دهد و در شبکه EPC وارد می کند. شماره کلاس موضوع به نوع واقعی از محصول موردنظر سراغ گرفته شده رجوع می کند. این خیلی شبیه واحد نگهداری روی هم چیدن (SKU) از یک محصول است. شماره کلاس شی گرا باید مانند بالا در حوزه مدیر EPC باشد.

مقدار یک فیلتر می تواند تکمیل کننده باشد اگر فن شناس بفهمد آن برای یک سیستم ویژه ضروری است. این ممکن است افزایش کارآیی یا فعالیت یک خواندن موثر بیشتر از برچسب RFID باشد.

آخرین پیشرفت به وسیله EPC جهانی نشان دادن که آخرین مجموعه از شماره های EPC که نشان می دهد شماره سریال محصول را.

آن به درون سیستم های تراکینگ اجازه می دهد که زنجیر را برای مرتبط کردن یک محصول برچسب داده شده به طور مستقیم همه اطلاعات واحد خود پشتیبانی کند. انواع کلی محصول قسمت های بارکدها است اما قسمت های محصول  EPCبه صورت جداگانه برای مثال بارکد روی یک جعبه از سریال است. یک شماره عمومی همان برای همه دیگر جعبه ها از همان رقم است.

اگر جعبه های حبوبات بررسی شده بودند، هر جعبه از حبوبات هویت EPC خودش را دارا بود.

  

امتحان دفتر :

 یک شماره کلاس شی گرا شامل یک SKU از بعضی مصرف کننده خوب را شامل می شود جایی که مقدار شماره مدیر EPC ، شرکتی که محصول را تولید کرد را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ مهسا کاکاوند ; ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()